kozsuz (sanzatu) kontrat

HopPoker.com/tr

> Giris

O derece Poker!

Sikça Sorulan Sorular

1: Robotlarla mý oyunuyoruz? Bir bilgisayarla mý yoksa gerçek oyuncularla mý oynuyorum?

Yalniz yapay zekâ degil, daha önce gerçek oyuncular tarafindan alinan yüzlerce milyon karari kullanan robotlar ile oynuyorsunuz. Düsünce oyunlari konusunda robotlarin limitleri vardir ve hiçbir robot bir insan tarafindan alinacak bir kararin inceliginin yerini tutamaz; bu nedenden dolayi tersine bir konsept uyarladik: Robotlara insanlar yardim ediyor.
Yazilimin bir karar almasi gerektiginde, içinde bulundugu duruma en yakin bir durumda bir insan tarafindan alinan karari veri tabaninda arar. Gerçekten de, otuz yila yakin bir süredir yüzlerce milyon oyundan olusan bir veritabani olusturduk. Buna göre, oyununa bagli bir oyuncu yillar önce kendi oynadigi bir kâgidin rakip bir oyuncu tarafindan oynandigina tanik olabilir. Bu sekilde oynamak, performansinizi ciddi bir sekilde degerlendirmeye tabi tutmanin en iyi yoludur, zira robotlasmis rakipleriniz hiçbir durumda bilgileri haberiniz olmadan degistiremezler.

2: Nasýl oluyor da ayný elde robotlar baþka masalarda, farklý þekilde deklarasyon veya atak yapabiliyor?

Robot Güney'den farklý konumlarda söz konusu eli oynayan gerçek oyuncularýn aldýklarý kararlarý hesaba katar (bkz. soru 1). Bir müsabakada ayný kâðýtlara sahip iki oyuncunun farklý þekillerde konuþtuklarýna þahit olabilirsiniz.
Sitemize özgü bu konsept, robotlarý hep ayný kâðýtlarý oynayan ve dolayýsýyla insan çeþitliliðinin hesaba katýlmasýný engelleyen sitelerin aksine, gerçek hayatýn gerçekliðine daha iyi tekabül etmektedir.

3 : Eller nasýl gözden geçirilir? Sayýmlarý nasýl kontrol edeceðim? Hakim durumdayým ve rakip oynuyor!?

Herhangi bir þüphe durumunda, boþ sonuç tablosuna týklayarak skorun gerekçesini ve eli deklarasyon deklarasyon, löve löve takip edebilirsiniz.

4: Ortaðýmýn ve rakiplerimin yöntemini öðrenmek istiyorum. Bu konuda nerede açýklama bulabilirim?

Deklarasyon yorumlarýna göz attýnýz mý? Deklarasyon konvansiyonunu anlamak için masadaki artýrma kartonuna týklamalýsýnýz.

5: Konvasiyonumu seçebilir miyim?

Robot insanlarýn verdiði kararlarý dikkate aldýðý için (bkz. soru 1), bununla uyumlu olmak için bir tek konvansiyon seçtik: #cvb.

6: Robot her zaman mümkün olan en iyi kararý mý alýr? Sitenizin konusu briç oyununu öðretmek midir?

Sitemiz eðitim amaçlý deðildir. Robotun aldýðý kararlar en iyi kararlar olmayabilir. Üstelik, bu kararlar insanlarýn alacaðý iyi veya kötü kararlara dayanýyor olabilir (bkz. soru 1). Ýyi ve kötü stratejileri görmek için, diðer masalardaki sonuçlara göz atmanýzý tavsiye ediyoruz. Ýlerleme kaydetmenin en iyi yolu antrenman yapmaktýr.

7: Bir el yeniden oynanabilir mi? Kâðýt oyunumu nasýl geliþtirebilirim?

Bu gerçek bir müsabakadaki gibidir: yere konulan kâðýt oynanmýþ kâðýt sayýlýr.

8: Artýrma ve kâðýt kutusu çok küçük. Ne yapabilirim?

Büyüteç modunu (pek çok PC'de Ctrl + veya Ctrl - tuþ kombinasyonu) veya tarayýcýnýzýn Yakýnlaþtýr menüsünü kullanarak, ekran görüntünüzü doðru ebatlara ayarlamaya çalýþýn. Yapýlan her ayarda sayfayý güncellemek gerekir.

9: Oyun ekrandan çok hýzlý geçiyor, düþünecek zamaným olmuyor. Makine benim adýma oynuyor. Partileri yavaþlatabilir miyiz?

Oynamak için hiç acele etmeyin ve rahat opsiyon ayarlarýný kullanýn (oyun çuhasýnýn sol üst kýsmýnda, kýrmýzý fon üzerine beyaz bir ok).

10: Bir önceki löveyi nasýl göreceðim? Kazanýlan löveler nerede?

Ýçeriðini görüntülemek için lövenin arkasýna týklayýnýz.

11: Aksaklýklar

Bir teknik sorun veya görüntüleme sorunu mevcut ise, çoðu sitede olduðu gibi sitenin içindekiler sayfasýný güncelleyemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için, tarayýcýlarýn çoðunda sayfanýn genellikle üst kýsmýnda ve site adresinin bulunduðu satýrda yer alan, yuvarlak ok simgesinin üzerine týklamak yeterlidir. Aksi takdirde, tarayýcý geçmiþini silmeyi deneyin ve sitemizin eski sürümüne tekabül eden sýk ziyaret edilenleri veya yer imlerini kullanmayýn. Gerekirse çerezleri silin.


içindekilere geri dön